Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/1/2019 predaj potravinárskych výrobkov Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
19/29/054/1 Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu"Praxou k zamestnaniu" podľa §54 ods.1 písm.a zákona č.5/2004 Z.z. Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
6063.72 €
Dodatok č.2 k Zmluve č.98 16 01 Úprava cien za poskytnuté služby Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
18/29/012/8 Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
18/29/010/44 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
príloha č.1 k Zmluve č.SGE1106201522 Popis systému triedeného zberu na území obce ENVI-PAK a.s
0.00 €
2/2018 Výkon technického dozora-dobudovanie splaškovej kanalizácie "AC" -časť Proxima
840.00 €
25/07/2018 Kanalizácia-časť zberač AC-dobudovanie splaškovej kanalizácie Pan.Dravce SVOMA s.r.o
40798.08 €
01/07/2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle §77 zík.448/2018 Z.z. o soc.službách Filantrop n.o.
0.00 €
2/07/2018 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
6/7/2018 Odchyt túlavých psov v k.ú Pan.Dravce a a umiestnenie do karant.stanice OZ Šťastné labky
0.00 €
č.02 k zmluve č.9100101318 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodatok č.05 k 9100101098 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
18/29/50j/20 Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4120.89 €
Dodatok č.5 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
17/29/012/43 Podmienky vykonávania činnosti podľa §12 zák.č.417/2013 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
17/29/010/50 Podmienky vykonávania činnosti podľa §10 zák.č.417/2013 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
16112017/2 Zníženie energetickej náročnosti budovy kult.domu v Pan.Dravciach COSTRUO spol. s r.o.
149026.28 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.981601 Úprava cien Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
1/2017 Kúpna zmluva Predaj obecného pozemku Obec Panické Dravce
1.00 €
10/2017 Dodanie a montáž hracích prvkov detského ihriska DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.22/09/2016 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie SVOMA s.r.o
1232.33 €
29022016 Zhotovenie stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce COSTRUO spol. s r.o.
34404.00 €
87/POD-48/17 Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
392/2017/ODDF Poskytnutie finančnej dotácie na základe VZN č.25/2014 BBSK Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
1/2017 Zmluva o dielo Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
VO-1-2017 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
č.29/2017/§54-CnTP-A3 Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ/ZUoZ Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
9042.50 €
2028280742 dodatok č.1 Magio Internet L-ADSL Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2028280742 Magio Internet L-ADSL Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
16/29/012/65 zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Dodatok č.4 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
18316 Zabezpečenie mobilného výkupu papiera a jedlých olejov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
991601 zabezpečenie zberu vyseparovaných zložiek:papier.sklo,plast,kov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
981601 Komplexný výkon zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
ZLP-2016-0808-miniDCOM+ Služby aplikačných modulov IS DCOM DEUS
0.00 €
22/09/2016 Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie SVOMA s.r.o
8058.12 €
č.03 k zmluve č.9100101098 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
č.02 k zmluve č.9100101318 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
VP/16/02501/001 Udelenie súhlasu licencie používateľovi hud.diel SOZA
80.00 €
VO-1-2016 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
9001765188 Dodávka elektrickej energie Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
SGE 1106201522 Zmluva o odpadoch podľa §59 ods.2 zákona 79/2015 ENVI-PAK a.s
0.00 €
25 16 01 Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
2016 predaj potravinárskych výrobkov Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
U2115/2016 Poskytnutie licencie k aplikačnému program.systému URBIS MADE spol.s r.o.
1.00 €
15/29/054/81 poskykytnutie finanč.príspevku pre UoZ podľa §54 zák.5/2004 o službách zamestn. Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4110.08 €
16/29/052/3 Zabezp.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS podľa §52 zákona 5/2004 Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
3065.76 €
1/2016 Projekt pre realizáciu stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve č.292013 Poskytnutie audítorskej činnosti D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
15/29/010/36 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
15/29/012/17 zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
2/2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
č. 1/2015 KI prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV ČOV-KA s.r.o
130.00 €
021501 Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Brantner Gemer s.r.o
80.00 €
041402 Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
19/2015 vykonávanie MOS pre obec Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
2015 nákup potravín pre MŠ CBA s.r.o
0.00 €
E10919722 zmena užívateľa Orange Slovensko,a.s.
0.00 €
2015 nákup potravín pre MŠ Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
292013 auditorské služby D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
292013 auditorské služby D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
CP/14/02501/001 použitie hudobných diel - súhlas SOZA
0.00 €
97/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
500.00 €
72/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
58/2014 vykonanie asfaltovacích prác Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
2/2014 Mäso ŠJ Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
1/2014 Potraviny ŠJ CBA s.r.o
0.00 €
21/2014 jedálny kupon LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
20/214 jedálny kupon LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
4509000063 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
369.00 €
292013_2012 Vykonanie Auditu účtovnej závierky D.E.A. AUDIT s.r.o.
390.00 €
18/13/BCT OTP počas skúšobnej prev. ČOV BioCompacT spol. s.r.o.
0.00 €
130/2013 vymedzenie práv a povinností pri vyhotovovaní posudkov FO s ŤZP Ekmed s.r.o.
15.93 €
6744348 SIM karta s prid. t.č. SODEXO PASS SR, s.r.o.
0.00 €
94/2013 odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Regionálne centrum Slobody zvierat
0.00 €
75/2013 Pamätná tabuľa KEART Kobol Emil
696.00 €
202013 Vykonanie Auditu Projektu " Výstavba kanalizácie a ČOV Panické Dravce" D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
9905583634 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
1606/2011/IS Nový termín ukončenie výstavby: 3/2013 COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1484600.69 €
58/2013 Zber použitého šatstva Ján Botto
0.00 €
5204023 VO Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204005 požiar.zbroj. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204019 ms Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204012 kult.dom Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204010 ver.osv. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5204017 dom smutku Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 ČOV a kanal. Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5307857 ČOV Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
9905578082 Zriadiť pripojenie k sieti Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
0109001460 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
456.21 €
286/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
992/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
35000.00 €
BBRSC/02527/2012 LC Prenájom nehnuteľnosti - časty telesa cesty/realizácia stavby Kanalizácia a ČOV v obci Panické Dravce/ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
1606/2011/IS Kanalizácia COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1898546.20 €
5309401 Identifikácia a špecifikácia odberného miesta Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 - 1 Služobný príkaz Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
5309401 Dodávka silovej elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
120.00 €
01 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
1758/2012/D Dohoda Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
992/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
21000.00 €
286/2012/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
725000.00 €
1292012 Zabezpečenie komunálnych služieb Brantner Gemer s.r.o
49170.00 €
1242012 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
0109001085 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
P22202012060020 Pripojenie odberateľa do DS Stredoslovenská energetika, a.s.
331.48 €

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny