Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR

   

                    Obec  Panické Dravce , okr. Lučenec

                                                 Obecný úrad Panické Dravce č.280 , PSČ: 985 32

 

 

 

 

 

 

                                                                 O z n á m e n i e

 

         Obec Panické Dravce oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

        Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

 

        Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená„neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

 

         Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

 

         Obyvatelia obce Panické Dravce môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 07:30 do 15:30 hod. na obecnom úrade v kancelárii.

 

        Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

 

 

                                                                                                                  Atilla Papp

   v Panických Dravciach dňa 10.11.2016                                         ....................................

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

                                                                                                    

Zoznam aktualít

Ministerstvo investícii regionálneho rozvoja a informatizácie SR - dotácia na projekt Zásobovanie pitnou vodou Panické Dravce
Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE - 2023
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov - rok 2022
Triedenie obalov od syrov
SOBD 2021 Panické Dravce-údaje o obyvateľoch
HARMONOGRAM zberu odpadu v roku 2023
Kampaň - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudmi
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022-do odvolania
UPOZORNENIE PRE SENIOROV !!!
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
COVID-19
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec