Kontakt:

Napíšte nám:

Investičné projekty a opravy

 

EZUS-EGTC  Ipoly völgye-Údolie Ipľa Európske zoskupenie územnej spolupráce

Projekt:  Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Realizácia: 2020-2023

Dotácia pre celé EZUS: 293 926,64 eur

Dotácia pre Obec Panické Dravce:  6334 eur

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V roku 2017 v mesiaci október bola opravená miestna komunikácia vobci medzi štátnou cestou II/585 a bytovkou č.204 na parcele E 825 po rozkopávkach nad plynovodom a kanalizáciou.

Názov stavby:  Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie po vykonaní líniovej stavby na parcele E 825 v k.ú.Panické Dravce

Dodavateľ :  SVOMA s.r.o Lučenec

Realizácia: október 2017

Náklady stavebných prác: 9290,45 eur

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roku 2017 október bol realizovaný investičný projekt pod názvom:

" Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce"

Projekt rieši výrub a orez stromov v parku pred kultúrnym domom a okolo kostola, následne výsadbu 475 ks krušpánu Buxus sempreviens Aureomarginata okolo kostola a pri detskom ihrisku, výsadbu 33 ks  brezy - Betula pendula Fastigiata okolo futbalového ihriska.

                             Opis prác realizovaných v roku 2017

Investor:                       OBEC Panické Dravce

Projekt:                      Revitalizácia  verejných prietranstiev

Vypracoval:               PROT-TARCH Ing.arch.Žofia Tóthová

Stavba:                     (Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce)

Príjemca dotácie:      OBEC Panické Dravce

                                    Obecný úrad Panické Dravce č.280   PSČ 985 32

Termín realizácie:      od 1.januára 2017  -  do 31.októbra 2017

Spôsob realizácie:      dodavateľom

 
Realizácia projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev“ v obci Panické Dravce v značnej miere prispeje k budovaniu zelenej infraštruktúry, nakoľko nevyhnutnosť existencie zelene aj v prostredí menších sídiel vyplýva z psychologických a biologických potrieb človeka, ale aj z estetických potrieb.
Projekt bol spracovaný v zmysle usmernenia integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktorým sa zlepší kvalita života v regióne s dôrazom na životné prostredie.
Zámerom projektu je jednoznačná potreba realizovať požiadavky zelene na existujúcich verejných  priestranstvách v obci Panické Dravce. Projekt obsahuje tri časti:

 

„A“– p.č. 918/5 – futbalové ihrisko – výsadba stromov okolo ihriska z juhovýchodnej a juhozápadnej strany - Breza previsnutá (Betula pendula Fastigiata) - 33ks. Stromy sa vysádzajú na ochranu futbalového ihriska od poveternostných vplyvov. Vzdialenosť medzi stromamy je navrhnutá na 6 m s upevňovacími kolíkmi.
„B“– p.č. 226 – park pred kultúrnym domom – v parku na cca 680,0m2 ploche je  vysadených 18ks približne 50 ročných stromov – viď výkres. Stromy sú 20-30m vysoké. Niektoré zo stromov v bezprostrednej blízkosti ohrozujú stabilitu betonového oplotenia a historického pomníka,  hustota stromov je nevyhovujúca.
 Navrhnutý je orez :

Hrab obyčajný (Carpinus betulus) v počte 1ks, Buk lesný(Fagus sylvatica) v počte 4ks, Javor poľný (Acer campestre) v počte 7ks, 

a výrub:  Smrek obyčajný (Picea abies) v počte 2ks a Javor poľný (Acer campestre) v počte 4ks

Výruby a orezy boli vykonané v mesiaci marec 2017 v súlade so zákonom č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Odstránenie pní bude vykonané v termíne do 31.októbra 2017.

„C“– p.č. 3 a 4/1 – okolie kostola a materskej školy – je vysadených 16ks cca 50 ročných stromov. Stávajúce stromy rôznych druhov v počte 15ks sa orežú. Navrhnutá je výsadba živého plotu okolo celého areálu kostola a materskej školy popri obrubníku (parcela č.3) a z prednej strany areálu garáží popri miestnej komunikácii (parcela č.4/1)  - Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens Aueromarginata ) o dĺžke 150+40=190bm, čo predstavuje 475 ks kríkov.

 

Navrhovanými úpravami sa v značnej miere zvýši kvalita už existujúcich verejných zelených priestranstiev - oddychových aj športových. Budovanie takejto zelenej infraštruktúry tradičného vidieckeho charakteru so zachovaním maximálneho množstva jestvujúcich domácich rastlín a doplnením o nové dreviny, (stromy a kríky) zvýši kvalitu životného prostredia a zmierni dopad na klimatické zmeny nakoľko:
-           Dreviny znižujú teplotné výkyvy medzi dňom a nocou
-           Stromy s hustou korunou (hlavne okolo ihriska) prepustia iba 25% slnečného žiarenia, čo priamo ovplyvňuje teplotu vzduchu
-           Navrhovaná stromová a krovitá vegetácia má priaznivé účinky na čistotu ovzdušia, slúži ako filter pre prachové častice (20g prachových častíc na 1,0m2 listovej plochy), absorbuje škodlivé plyny CO2 , SO2 a produkuje kyslík (1ha zelene = 2 tony kyslíka za rok
-           Zeleň má veľmi priaznivý vplyv na vlhkosť vzduchu, zvyšuje vlhkosť o 5-7%
-           Stromy znižujú rýchlosť vetra, znižujú hladinu hluku
-           Zeleň plní aj ďalšie dôležité psychologické a estetické funkcie – pre obyvateľov obce je verejná zeleň miestom krátkodobej rekreácie, miestom stretávania sa, hier detí a podobne

 

 

Dňa  9.5.2017 v Panických Dravciach                                                 Atilla Papp – starosta obce

 

 Projekt:    „ Revitalizácia existujúcich  verejných priestranstiev v obci  Panické Dravce“

Investor:     Obec Panické Dravce

Dodavateľ:  PERFECT GARDEN s.r.o  Šíd 124

Náklady na realizáciu projektu:  5260,03 eur

                                                                                       Tento projekt bol podporený

                                                                                 z  „PROGRAMU OBNOVY DEDINY“

 

 

 

 

 

 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výstavba Detského ihriska a oddychového parku rok 2017-2018

Projektant: PRO T&T ARCH Ing.arch Žofia Tóthová

Miesto: areál bývalej školy, pri maretskej škole a kostole, parc.č.C4/1

Dodavateľ stavby: 

 Bella Boris a Bella Roman-Panické Dravce, Proxima s.r.o Lučenec, Marek Miroslav-Panické Dravce, Kmeť Miroslav-Panické Dravce,zamestnanec Obecného úradu, Doorstone s.r.o-Nižná, Deliver Doors s.r.o-Slovenský Grob, Osa Peter-samostatne hospodáriaci roľník-Panické Dravce, Ekomont s.r.o Panické Dravce, Mačuda Ladislav ml.-Panické Dravce, Baity Zsolt-živnostník Panické Dravce, Ing.Gášpár Peter-Panické Dravce a aktivační pracovníci obce Panické Dravce. 

Náklady stavby: 13 297,14 eur

  

  

  

  

  

  

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia pomníka I.a II.svetovej vojny - rok 2018

Investor: Občianske združeniePALÓC Polgári Társulás, Panické Dravce 70

Projekt: PRO T&T TARCH Ing.arch.Žofia Tóthová

Dodavateľ: Kamenárstvo Líška, Panické Dravce

Náklady reštauračných prác: 1650.- eur

Dotácia: Magyarország kormánya-Bethlen Gábor Alap Budapest

  

  

  

  

  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANICKÉ DRAVCE KANALIZÁCIA  časť zberača "AC"     Dobudovanie splaškovej kanalizácie ( rok 2018)

Projekt: Hydroeco Ban.Bystrica( prípojky: Ing.Erika Kovácsová)

Miesto stavby: pri št.ceste II/585 parc.č.EKN 711

Dodavateľ stavby: SVOMA s.r.o Lučenec

Náklady stavby: 40747,68 eur

Dotácia:  25 000.- eur Úrad vlády Slovenskej republiky

   

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia a oprava obecného rozhlasu ( rok 2020)

Miesto stavby:   Obec Panické Dravce

Dodavateľ stavby:  City Sound s.r.o, Kopčianska 10  Bratislava

Náklady stavby:   13 845,60 eur

Dotácia:  13 500.- eur Ministerstvo financií Slovenskej republiky