Kontakt:

Napíšte nám:

Menšie obecné služby

Menšie obecné služby Obec Panické Dravce zabezpečuje na základe:

Dohody uzatvorenej medzi Obcou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec na základe §10 a §12 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení  v oblasti:

Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok obyvateľov obce,                                                 starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva                                                                                                                        napomáhanie udržiavania poriadku v obci.

 

 Výroba a rozmiestnenie 40ks smetných košov v obci za účelom efektívnejšieho dodržiavania verejnej čistoty

 

 

 

Čistenie verejných priestranstiev od krovín

 

 

 

Oprava náterov kovových častí- futbalové ihrisko

 

 

 

Cintorín:    Oprava oplotenia, výsadba drevín pri ceste, oprava lavičiek, oprava špár na schodoch 

 

 

 

 

Odpratávanie konárov po orezávaní drevín v parku pred kultúrnym domom

 

 

Úprava dažďových rygolov

 

 

 

 

Upevnenie smrekovej guľatiny na prípravu ozdobnej striešky v parku pred Obecným úradom

 

 

 

 

Predĺženie obecného rozhlasu na Margóčovej osade

 

 

Práce menších obecných služieb na výstavbe oddychového parku a detského ihriska