Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Oprava strechy materskej školy Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Roman Vaculčiak - ROVA
25336.97 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania" MŠ-strecha Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dodávka a montáž obecného rozhlasu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: City Sound, s.r.o
13845.60 €
Vypracovanie dokumentu "Posúdenie zdravotných rizík" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Renata Sekeráková
0.00 €
Spolupráca pri zverejnení oznámenia o plánovanom prerušení elektr.energie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
podperné body elektr.vedení v počte 89 ks (VO,OR,KS) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Výroba, dodávka a montáž autobusovej zastávky 2ks Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MÁBA s.r.o
8364.00 €
Odber a zhodnotenie odpadov kat.č.20 02 01-biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: AGRO CS Slovakia a.s
0.00 €
zabezpečenie podmienokAČa poskytnutie príspevku v rámci Projektu Pomôž svojej obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
57.54 €
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
420.00 €
Zníženie energetickej náročosti budovy kultúrneho domu v Panických Dravciach Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
28217.14 €
Úprava cien za poskytnuté služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Osobnyudaj.sk s.r.o
36.00 €
Prehĺbenie studne Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KOVOZVAR SK s.r.o
410.00 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
3000.00 €
Udelenie súhlasu-licencie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SOZA
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb - internet Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb - internet Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Poskytovanie telekomunikačných služieb - MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Telekomunikačné služby - OcÚ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
Umiestnenie kontajnera na zber použitých textílií, odevov a obuvi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: HUMANA People to People Slovakia o. z.
0.00 €
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - autobusová zastávka Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200.00 €
poskytovanie finanč.príspevku na poskytovanie sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
90.00 €
predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Vytvorenie pracovného miesta v rámci národného projektu"Praxou k zamestnaniu" podľa §54 ods.1 písm.a zákona č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
6063.72 €
Úprava cien za poskytnuté služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ENVI-PAK a.s
0.00 €
Výkon technického dozora-dobudovanie splaškovej kanalizácie "AC" -časť Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Proxima
840.00 €
Kanalizácia-časť zberač AC-dobudovanie splaškovej kanalizácie Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
40798.08 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle §77 zík.448/2018 Z.z. o soc.službách Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
0.00 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Odchyt túlavých psov v k.ú Pan.Dravce a a umiestnenie do karant.stanice Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OZ Šťastné labky
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4120.89 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Podmienky vykonávania činnosti podľa §12 zák.č.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Podmienky vykonávania činnosti podľa §10 zák.č.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy kult.domu v Pan.Dravciach Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
149026.28 €
Úprava cien Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Predaj obecného pozemku Odb.: Imrich Kučera a Zuzana Kučerová
Dod.: Obec Panické Dravce
1.00 €
Dodanie a montáž hracích prvkov detského ihriska Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DELIVER DOORS, s.r.o
5419.60 €
Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
1232.33 €
Zhotovenie stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
34404.00 €
Poskytnutie podpory z fondu formou dotácie na realizáciu projektu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na základe VZN č.25/2014 BBSK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PERFECT GARDEN s.r.o
5260.03 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Dohoda o poskytovaní fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest pre UoZ/ZUoZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
9042.50 €
Magio Internet L-ADSL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Magio Internet L-ADSL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Zabezpečenie mobilného výkupu papiera a jedlých olejov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
zabezpečenie zberu vyseparovaných zložiek:papier.sklo,plast,kov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Komplexný výkon zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Služby aplikačných modulov IS DCOM Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DEUS
0.00 €
Oprava-asfaltovanie miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
8058.12 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Udelenie súhlasu licencie používateľovi hud.diel Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SOZA
80.00 €
Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
150.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmluva o odpadoch podľa §59 ods.2 zákona 79/2015 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ENVI-PAK a.s
0.00 €
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Poskytnutie licencie k aplikačnému program.systému URBIS Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MADE spol.s r.o.
1.00 €
poskykytnutie finanč.príspevku pre UoZ podľa §54 zák.5/2004 o službách zamestn. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
4110.08 €
Zabezp.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS podľa §52 zákona 5/2004 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
3065.76 €
Projekt pre realizáciu stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
400.00 €
Poskytnutie audítorskej činnosti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
720.00 €
Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
zabezpečenie výkonu menších obecných sližieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Zoltán Lukáč inžiniersko-projektová kancelaria
4608.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ČOV-KA s.r.o
130.00 €
Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
80.00 €
Odvoz a uskl.odpadu BRKO zo ŠJ pri MŠ Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
vykonávanie MOS pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0.00 €
nákup potravín pre MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBA s.r.o
0.00 €
zmena užívateľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
0.00 €
nákup potravín pre MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
auditorské služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
0.00 €
použitie hudobných diel - súhlas Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SOZA
0.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
500.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
1500.00 €
vykonanie asfaltovacích prác Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Megatron Best s.r.o.
5160.00 €
Mäso ŠJ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBA s.r.o
0.00 €
jedálny kupon Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
jedálny kupon Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
369.00 €
Vykonanie Auditu účtovnej závierky Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
390.00 €
OTP počas skúšobnej prev. ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: BioCompacT spol. s.r.o.
0.00 €
vymedzenie práv a povinností pri vyhotovovaní posudkov FO s ŤZP Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ekmed s.r.o.
15.93 €
SIM karta s prid. t.č. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SODEXO PASS SR, s.r.o.
0.00 €
odchyt a umiestnenie túlavých zvierat Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
0.00 €
Pamätná tabuľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KEART Kobol Emil
696.00 €
Vykonanie Auditu Projektu " Výstavba kanalizácie a ČOV Panické Dravce" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
3278.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Nový termín ukončenie výstavby: 3/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1484600.69 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ján Botto
0.00 €
VO Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
požiar.zbroj. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ms Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
kult.dom Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ver.osv. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
dom smutku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ČOV a kanal. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zriadiť pripojenie k sieti Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
456.21 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
35000.00 €
Prenájom nehnuteľnosti - časty telesa cesty/realizácia stavby Kanalizácia a ČOV v obci Panické Dravce/ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1406.42 €
Kanalizácia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
1898546.20 €
Identifikácia a špecifikácia odberného miesta Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Služobný príkaz Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Dodávka silovej elektriny Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
120.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Dohoda Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
21000.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
725000.00 €
Zabezpečenie komunálnych služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
49170.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.VIG
269.66 €
Pripojenie odberateľa do DS Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
331.48 €

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny