Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

POZVÁNKA na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.septembra 2020 o 18:00 hod

                                                                                 P O Z V Á N K A

 

 

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov z v o l á v a m na desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Panických Dravciach, ktoré sa uskutoční

 

                                                                  dňa 17. septembra 2020 o 18.00 hod.

 

v zasadačke Kultúrneho domu v Panických Dravciach s nasledovným programom:

 

 

1. Zahájenie, oboznámenie sa s návrhom programu zasadnutia OZ.

    Kontrola plnenia uznesenia z deviateho zasadnutia OZ.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2020.

4. Rozpočtové opatrenia.

5. Informácia o priebehu menších obecných služieb (MOS).

6. Realizácia plánovaných investícií.

7. Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí – prehodnotenie.

8. Odpadové hospodárstvo obce.

9. Rôzne.

10. Diskusia, záver.

 

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

 

 

 

 

 

 

Panické Dravce 11.09.2020.

                                                                                                                                                        Atilla P a p p

                                                                                                                                                        starosta obce

Zoznam aktualít

SSE-prerušenie dodávky elektriny 14.10.2020
POZVÁNKA na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.septembra 2020 o 18:00 hod
COVID-19
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Harmonogram vývozu odpadu rok 2020
Kalendár 2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM
OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec