Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE

                Obec Panické Dravce, Obecný úrad – starosta obce

 

 

                                                U p o z o r n e n i e

  

 

 

Na základe uzatvorených zmlúv podľa § 23 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných kanalizáciách upozorňujeme občanov na dodržanie čl. 5

                                   

                                                             Čl. 5

 

    Vlastník verejnej kanalizácie je oprávnený požadovať od producenta odpadových vôd zmluvnú pokutu podľa § 25 ods. 3) zákona č. 442/2002 Z. z. . Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:

a)      vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, alebo v rozpore s takouto zmluvou,

b)      vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom

      verejnej kanalizácie.

DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE JE ZAKÁZANÉ VYPÚŠŤAŤ:

-          tuhý komunálny odpad, popol

-          hrubé mechanické nečistoty anorganické a organické, textílie, plasty, guma /napr. handry, dámske hygienické vložky, prezervatívy, fólie/

-          horľavé a výbušné látky, minerálne oleje, organické rozpúšťadlá, farby a riedidlá

-          dezinfekčné prostriedky a saponáty vo vyšších množstvách

-          kal zo žúmp a septikov

-          toxické látky / jedy a chemikálie /

-          infekčne kontaminované vody a odpady

-          iné kvapalné odpady

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka vlastníkovi verejnej kanalizácie.


Z dôvodu porušenia týchto podmienok došlo k zvýšeniu nákladov v čistiacom procese na

ČOV, čo prináša značné straty v prevádzkovaní verejnej kanalizácie v našej obci.


 

 

 

 

Panické Dravce 19.1.2018

 

                                     

                                                                                           Atilla    P a p p

                                                                                             starosta obce

Zoznam aktualít

BBSK-Pomoc pre seniorov s nákupmi
SSE-prerušenie dodávky elektriny dňa 29.4.2020
Obecný úrad Panické Dravce vybavovanie úradných záležitostí
CORONAVIRUS COVID-19 OZNAMY Krízový štáb aVEREJNÁ VYHLÁŠKA-Úrad verejného zdravotníctva SR
REGIÓN NEOGRADIENSIS Výzva č.1/2020 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Novohradu
Harmonogram vývozu odpadu rok 2020
Voľby do Národnej rady SR 2020
Kalendár 2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
VEREJNÝ PRIESKUM-výstavba vodovodu
1 2 3 [>]