Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA - výrub drevín k.ú. Pan.Dravce parc.č. CKN 92

 

OBEC PANICKÉ DRAVCE

 

 

INFORMÁCIA

 

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedujem o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy prírody a krajiny.

                Obci Panické Dravce bola dňa 22.11.2021 doručená žiadosť od Heleny Šulekovej, bytom Panické Dravce č.71 vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub dreviny: orechu v počte 1ks ,na parcele č.CKN 92 v k.ú. Panické Dravce z dôvodu, že orech má poškodený kmeň vo vnútri, a je prasknutý pri rozdvojení hlavných konárov dôsledkom zatekania dažďových vôd.

Zverejnenie:

Začiatok: dňa 22.11.2021

Koniec:    dňa 26.11.2021

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Panické Dravce č.280, alebo elektronicky na adresu: oupdravce@stonline.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenie informácie.

    

                                  

Zoznam aktualít

INFORMÁCIA - výrub drevín k.ú. Pan.Dravce parc.č. CKN 92
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Výzva č.2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"
Ambulancia všeobecného lekára Veľká nad Ipľom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
Verejná vyhláška Oznámenie o opakovanej dražbe Lesné pozemky v k.ú Halič a k.ú. Panické Dravce
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
COVID-19
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec