Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §43 bod.4,odst) a. až f. zákona č.251/2012 Zákon  o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je        SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

INFORMÁCIA - výrub drevín k.ú. Pan.Dravce parc.č. CKN 92
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Výzva č.2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"
Ambulancia všeobecného lekára Veľká nad Ipľom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
Verejná vyhláška Oznámenie o opakovanej dražbe Lesné pozemky v k.ú Halič a k.ú. Panické Dravce
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
COVID-19
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec